Charitní nadační fond Charitní nadační fond
Charitní nadační fond, Josefa Švehly 1840, 390 02, Tábor
vloženo | 3.1. 12:41:10 

Charitní nadační fond oznamuje, že v roce 2022 již nebude poskytovat potraviny z potravinové banky a z jiných programů osobám v nouzi. ...


Podpořili nás

statut fondu

Statut Charitního nadačního fondu

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Název: Charitní nadační fond

Sídlo: Josefa Švehly 1840/15, 390 02 Tábor

Identifikační číslo osoby: 27395243

Nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 226

 

Čl. 2

Zřizovatel nadačního fondu

Zřizovatelem nadačního fondu je Michael Skála, narozen: 05.08.1949, trvalý pobyt: Josefa Švehly 1840/15, 390 02 Tábor.

 

Čl. 3

Účel zřízení nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem podpory charitativních projektů právnických osob a fyzických osob v hmotné nouzi.

 

Čl. 4

Zdroje nadačního fondu

Prostředky pro realizaci svého účelu bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:

 1. dary právnických a fyzických osob,

 2. výnosy z nadačního jmění,

 3. příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu,

 4. dědictví ve prospěch nadačního fondu,

 5. dotace a příspěvky z veřejných zdrojů,

 6. výtěžky z veřejných sbírek.

 

Čl. 5

Používání prostředků nadačního fondu

Prostředky nadačního fondu budou používány

 1. k poskytování nadačních příspěvků pro charitativní projekty právnických osob a pro fyzické osoby v hmotné nouzi,

 2. k vyplácení náhrad cestovních výdajů těch, kteří vykonávají práci pro nadační fond na základě vyúčtování předloženého správní radě,

 3. k vyplácení odměn za práci pro nadační fond po předchozím souhlasu správní rady,

 4. k uhrazení dalších nezbytných nákladů spojených s činností nadačního fondu.

Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí překročit 10 % výše majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci minulého kalendářního roku.

 

Čl. 6

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadační příspěvky jsou poskytovány na podporu charitativních projektů a na podporu jednotlivců, rodin s dětmi, matek samoživitelek v jejich tíživé životní nebo sociální situaci způsobené nepředvídanými událostmi na základě jejich písemné žádosti. Žádost musí být opatřena doporučením důvěryhodné právnické nebo fyzické osoby. Podmínku doporučení může správní rada v odůvodněných případech prominout.

Nadační příspěvek nemůže být poskytnut členům správní rady fondu, revizorovi, tajemníkovi, spolupracovníkům nadačního fondu a osobám jim blízkým.

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě podané žádosti.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména:

 1. jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o nadační příspěvek,

 2. účel, k němuž bude nadační příspěvek použit; tento účel musí být v souladu s cíli a účelem nadačního fondu,

 3. požadovaná forma a hodnota nadačního příspěvku,

 4. čestné prohlášení o tom, že nejsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů,

 5. čestné prohlášení o tom že žadatel nevlastní majetek, který by po zpeněžení mohl posloužit k naplnění téhož účelu.

Žádost se podává na formuláři Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku, který je k dispozici na webových stránkách nadačního fondu.

Nadační fond je oprávněn si vyžádat další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek. Nadační fond si může pro svoje rozhodnutí opatřit odborný posudek.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada je oprávněna návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků odmítnout a odmítnutí není povinna žadateli zdůvodňovat. Správní rada může přiznat žadateli menší částku nadačního příspěvku než je uvedena v žádosti.

Rozhodnutí správní rady nadačního fondu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Nadační fond vydá rozhodnutí o přiznání příspěvku žadateli, nebo uzavře s žadatelem o příspěvek smlouvu; tam bude vedle výše uvedených údajů z žádosti uvedena zejména hodnota poskytnutého nadačního příspěvku a podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Žadatel se dle rozhodnutí resp. smlouvy zároveň zavazuje k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli nadačního fondu a s konkrétními podmínkami stanovenými v rozhodnutí resp. smlouvě. V případě nesplnění těchto podmínek může nadační fond požadovat vrácení celého příspěvku nebo jeho části. Rozhodnutí resp. smlouva může rovněž obsahovat ustanovení o zajištění splnění povinností uživatelem nadačního příspěvku. Nad rámec výše uvedeného může rozhodnutí resp. smlouva obsahovat i jiná ustanovení a podmínky než výše uvedené. Nadační fond má právo kontroly plnění sjednaných podmínek.

Nadační fond vede evidenci žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku a agendu spojenou s hodnocením a rozhodnutím o přidělení či nepřidělení příspěvku.

 

Čl. 7

Orgány nadačního fondu

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu a má 3 členy. Funkční období členů správní rady je pětileté.

Správní rada zejména:

 1. rozhoduje o přidělování příspěvků nadačního fondu,

 2. spravuje majetek nadačního fondu,

 3. schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu nadačního fondu,

 4. schvaluje změny statutu nadačního fondu po předchozím souhlasu revizora.

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání správní rady.

Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady.

Revizor

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor zejména kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, dále přezkoumává roční účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě.

Revizor jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

Revizor má právo účastnit se zasedání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

Tajemník

Tajemník je výkonným orgánem nadačního fondu. Zajišťuje komunikaci mezi osobami z nadačního fondu mezi sebou a také mezi osobami z nadačního fondu a třetími osobami.

Tajemník organizačně zajišťuje zasedání správní rady, vyhotovuje zápisy a dokumenty z jednání a spravuje webové stránky nadačního fondu.

Tajemník zodpovídá za zpracování výroční zprávy nadačního fondu a předkládá ji ke schválení správní radě.

Tajemník může jednat jménem nadačního fondu v rozsahu plných mocí, udělených mu správní radou. Je správní radě podřízen a zodpovídá se jí ze své činnosti.

 

Čl. 8

Zasedání správní rady

Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Předseda správní rady je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to člen správní rady nebo revizor.

Zasedání správní rady svolává předseda nebo na základě pověření tajemník písemnou nebo e-mailovou pozvánkou.

Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se zasedání většina jejích členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny všech jejích členů.

Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam ve věcech, které nesnesou odkladu, zejména v rozhodování o přidělení nadačních příspěvků. Bližší podmínky a mechanizmy hlasování per rollam stanoví Směrnice pro hlasování per rollam.

 

Čl. 9

Spolupracovníci nadačního fondu

Spolupracovníci nadačního fondu pomáhají nadačnímu fondu při jeho aktivitách, zejména při pořádání veřejných akcí a při získávání darů od fyzických a právnických osob.

O přijetí za spolupracovníka nadačního fondu rozhoduje správní rada na základě jeho žádosti.

Spolupracovníci nadačního fondu se mohou účastnit zasedání správní rady.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Tento statut nahrazuje statut nadačního fondu ze dne 16.12.2005.

Tento statut byl schválen správní radou nadačního fondu dne 08.07.2017 a téhož dne nabývá účinnosti.

 

V Táboře dne 08.07.2017

 

Michael Skála, předseda správní rady

JUDr. Jana Civínová, člen správní rady

Gabriela Lhotová, člen správní rady

www stránky: www.kali.cz