Charitní nadační fond Charitní nadační fond
Charitní nadační fond, Josefa Švehly 1840, 390 02, Tábor
vloženo | 3.1. 12:41:10 

Charitní nadační fond oznamuje, že v roce 2022 již nebude poskytovat potraviny z potravinové banky a z jiných programů osobám v nouzi. ...


Podpořili nás

pravidla poskytování příspěvků

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků

Nadační příspěvky jsou poskytovány na podporu charitativních projektů a na podporu jednotlivců, rodin s dětmi, matek samoživitelek v jejich tíživé životní nebo sociální situaci způsobené nepředvídanými událostmi na základě jejich písemné žádosti. Žádost musí být opatřena doporučením důvěryhodné právnické nebo fyzické osoby. Podmínku doporučení může správní rada v odůvodněných případech prominout.

Nadační příspěvek nemůže být poskytnut členům správní rady fondu, revizorovi, tajemníkovi, spolupracovníkům nadačního fondu a osobám jim blízkým.

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě podané žádosti.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména:

  • jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o nadační příspěvek,
  • účel, k němuž bude nadační příspěvek použit; tento účel musí být v souladu s cíli a účelem nadačního fondu,
  • požadovaná forma a hodnota nadačního příspěvku,
  • prohlášení o tom, že nejsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů,
  • prohlášení o tom že žadatel nevlastní majetek, který by po zpeněžení mohl posloužit k naplnění téhož účelu.

Žádost se podává na formuláři Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku, který je k dispozici na webových stránkách nadačního fondu.

Nadační fond je oprávněn si vyžádat další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek. Nadační fond si může pro svoje rozhodnutí opatřit odborný posudek.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada je oprávněna návrhy na poskytnutí nadačních příspěvků odmítnout a odmítnutí není povinna žadateli zdůvodňovat. Správní rada může přiznat žadateli menší částku nadačního příspěvku než je uvedena v žádosti.

Rozhodnutí správní rady nadačního fondu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Nadační fond vydá rozhodnutí o přiznání příspěvku žadateli, nebo uzavře s žadatelem o příspěvek smlouvu; tam bude vedle výše uvedených údajů z žádosti uvedena zejména hodnota poskytnutého nadačního příspěvku a podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Žadatel se dle rozhodnutí resp. smlouvy zároveň zavazuje k tomu, že bude užívat nadační příspěvek v souladu s cíli nadačního fondu a s konkrétními podmínkami stanovenými v rozhodnutí resp. smlouvě. V případě nesplnění těchto podmínek může nadační fond požadovat vrácení celého příspěvku nebo jeho části. Rozhodnutí resp. smlouva může rovněž obsahovat ustanovení o zajištění splnění povinností uživatelem nadačního příspěvku. Nad rámec výše uvedeného může rozhodnutí resp. smlouva obsahovat i jiná ustanovení a podmínky než výše uvedené. Nadační fond má právo kontroly plnění sjednaných podmínek.

www stránky: www.kali.cz